จำตรวน

ภาษาอังกฤษ


v shackle
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ตรวน
คำที่เกี่ยวข้อง: fetter , put in chains , restrict , chain , handcuff , hobble
คำตรงข้าม: ถอดตรวน