จำกัดความ

ภาษาอังกฤษ


v define
คำอธิบาย: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: นิยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: give meaning of word
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย

คำที่มี "จำกัดความ" ในคำ


คำจำกัดความ n definition
คำอธิบาย: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำนิยาม , คำอธิบายศัพท์ , ความหมาย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top