จารีต

ภาษาอังกฤษ


n custom
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , เยี่ยงอย่าง , แบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , ritual , convention
n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ระเบียบแบบแผน , ขนบธรรมเนียม , ประเพณีนิยม , จารีตประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: custom , convention , code of conduct , common practice
n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ขนมธรรมเนียม , วัฒนธรรม , พิธีกรรม , ธรรมเนียมปฏิบัติ , ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: custom
n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , จารีตประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: custom , convention , practice , pattern , mores , wont
n custom
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition
n custom
ความหมายเหมือนกับ: ประเพณี , ขนบธรรมเนียม , แบบแผน , แบบอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , manner , way , mode , method , system