จารกรรม

ภาษาอังกฤษ


v espionage
คำอธิบาย: การสอดแนมเพื่อสืบความลับของข้าศึก (ใช้ในทางทหาร)
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนร้ายจารกรรมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน