จาร

ภาษาอังกฤษ


v inscribe
คำอธิบาย: ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: engrave , write with a stylus
ตัวอย่างประโยค: อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม