จานแม่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n magnetic disk
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิสก์ , ดิสก์
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถเขียนแฟ้มข้อมูลได้หลายแฟ้มบนจานแม่เหล็ก