จากไป

ภาษาอังกฤษ


v depart
คำอธิบาย: ออกพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ไปจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: leave , go away from
คำตรงข้าม: กลับมา
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่วันที่เอจากไป ก็มีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตผม