จับไต๋

ภาษาอังกฤษ


v find fault with
คำอธิบาย: รู้จักแนวทางหรือความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เราจับไต๋ของฝ่ายโน้นได้แล้ว