จับต้นชนปลาย

ภาษาอังกฤษ


v piece (a case) together
คำอธิบาย: หาสาเหตุหรือที่มาเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราว
ความหมายเหมือนกับ: ปะติดปะต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: join pieces together
ตัวอย่างประโยค: ฉันนั่งจับต้นชนปลายอยู่พักหนึ่งก็รู้ว่าโดนหลอกเข้าแล้ว