จับจ่ายใช้สอย

ภาษาอังกฤษ


v buy
ความหมายเหมือนกับ: ใช้จ่าย , ใช้สอย , จับจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: expend , spend , dispend , pay out , purchase
คำตรงข้าม: เก็บออม
ตัวอย่างประโยค: เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอย