จับจ่าย

ภาษาอังกฤษ


v buy
คำอธิบาย: ใช้เงินซื้อหา
ความหมายเหมือนกับ: ซื้อ , จ่าย , จับจ่ายใช้สอย
คำที่เกี่ยวข้อง: expend , spend , dispend , pay out , purchase
คำตรงข้าม: เก็บออม
ตัวอย่างประโยค: แม่จับจ่ายเก่ง แต่ก็ไม่ใช่คนจ่ายเงินโดยไม่ดูคุณภาพของสินค้า