จับจุด

ภาษาอังกฤษ


v make someone out
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามศึกษานิสัยของเพื่อนๆ จนจับจุดได้ว่าใครชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร