จับ

ภาษาอังกฤษ


v catch
ความหมายเหมือนกับ: นำ
คำที่เกี่ยวข้อง: seize
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ฟังอะไรก็ฟังให้ดีๆ อย่าฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด
v hold
คำอธิบาย: อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ยึด , หยิบจับ
คำที่เกี่ยวข้อง: grasp
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ บางคนยังจับปากกาไม่เป็น