จันทรุปราคา

ภาษาอังกฤษ


n lunar eclipse
คำอธิบาย: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกตกอยู่บนดวงจันทร์บางส่วนหรือทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: จันทรคราส , ราหูอมจันทร์
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้จะมีจันทรุปราคาเวลาเที่ยงคืน