จันทรคราส

ภาษาอังกฤษ


n lunar eclipse
คำอธิบาย: การกลืนดวงจันทร์ ตามความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อว่า พระราหูอมดวงจันทร์
ความหมายเหมือนกับ: จันทรุปราคา , ราหูอมจันทร์
ตัวอย่างประโยค: โบราณมีความเชื่อว่าเวลามีจันทรคราสให้เอาเข็มเย็บผ้ากลัดชายพกไว้ เพื่อให้ลูกเกิดมามีอาการครบ 32 ปีบริบูรณ์