จัตุ

ภาษาอังกฤษ


adj four
ความหมายเหมือนกับ: สี่ , จตุ , จตุร
ตัวอย่างประโยค: สี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึง สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก