จัตวา

ภาษาอังกฤษ


adj four
คำอธิบาย: สี่, ชั้นที่สี่ (ใช้เกี่ยวกับลำดับชั้นหรือชั้นของยศตำแหน่ง ต่ำกว่า ตรี)
คำที่เกี่ยวข้อง: fourth
ตัวอย่างประโยค: นายพอลลีนมียศทางทหารเป็นพลจัตวา
n the fourth tonal accent in Thai
คำอธิบาย: คำที่ใช้เรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์
ความหมายเหมือนกับ: เสียงจัตวา
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ไหน มีเสียงจัตวา