จัดแบ่ง

ภาษาอังกฤษ


v divide
ความหมายเหมือนกับ: แบ่ง , แยก , แบ่งแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: separate , split
คำตรงข้าม: รวม , ผนวก
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาในศตวรรษที่ 21นั้นสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการรู้คิดและด้านของอารมณ์