จัดเจน

ภาษาอังกฤษ


v be skilful
คำอธิบาย: มีประสบการณ์มาก
ความหมายเหมือนกับ: สันทัด , ชำนาญ , เจนจัด
คำที่เกี่ยวข้อง: be experienced
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ทุกคนควรหมั่นฝึกฝนตนเองให้จัดเจนในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น