จัดอันดับ

ภาษาอังกฤษ


v rank
คำอธิบาย: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จัดระดับ , จัดชั้น , จัดเกรด
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , judge
ตัวอย่างประโยค: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง