จัดส่ง

ภาษาอังกฤษ


v send
คำอธิบาย: เตรียมการและจัดการส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: transfer
ตัวอย่างประโยค: ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย สหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไปตรวจสอบอาวุธทำลายมวลชนของอิรัก