จัดสรรเงิน

ภาษาอังกฤษ


v allocate
คำอธิบาย: แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: apportion , divide
ตัวอย่างประโยค: กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว