จัดลำดับ

ภาษาอังกฤษ


v rearrange
คำอธิบาย: นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: ลำดับ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้