จัดทำขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v invent
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น , สร้างขึ้น , คิดทำขึ้น , แต่งขึ้น , คิดค้น , สรรค์สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: create , make up , devise , fabricate , build , set up , coin (word)