จัดตั้งขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , ก่อตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: found , establish
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น