จัดตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: establish , form , organize
คำตรงข้าม: ล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค: องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับตามสายงานแต่ละเป้าหมาย