จัดซื้อจัดจ้าง

ภาษาอังกฤษ


v procure
คำอธิบาย: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: purchase
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540