จัดจ้าง

ภาษาอังกฤษ


v employ
คำอธิบาย: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: จ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: hire
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ