จัดกลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


v form into groups
คำอธิบาย: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งประเภท , จัดหมู่ , แบ่งกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: organize into groups
ตัวอย่างประโยค: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ