จังหวะลีลา

ภาษาอังกฤษ


n rhythmics
ความหมายเหมือนกับ: จังหวะ
คำที่เกี่ยวข้อง: rhythm
ตัวอย่างประโยค: การแต่งฉันท์ต้องพิจารณาเรื่องจังหวะลีลาเป็นสำคัญ เพราะประกอบด้วยเสียงหนักเบาหรือเสียงเน้น