จังหวะ

ภาษาอังกฤษ


n chance
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสอันควร , โอกาส
คำที่เกี่ยวข้อง: opportunity
ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
n rhythm
คำอธิบาย: ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ
หน่วยนับ: จังหวะ
ความหมายเหมือนกับ: จังหวะจะโคน
คำที่เกี่ยวข้อง: pattern of sounds or movements
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง