จักษุวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n ophthalmology
คำอธิบาย: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องโรคที่เกี่ยวกับดวงตาและวิธีการรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: medical study and treatment of eyes
ตัวอย่างประโยค: นิพนธ์กำลังศึกษาวิชาจักษุวิทยาในระดับปริญญาเอก