จักรเย็บผ้า

ภาษาอังกฤษ


n sewing machine
คำอธิบาย: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
หน่วยนับ: คัน, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: จักร , เครื่องเย็บผ้า
ตัวอย่างประโยค: มารดาของข้าพเจ้าเป็นผู้นำจักรเย็บผ้าไปใช้ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรก