จักริน

ภาษาอังกฤษ


n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชา , จักรี
คำที่เกี่ยวข้อง: one bearing a discus , sovereign