จักรพัตราธิราช

ภาษาอังกฤษ


n emperor
ความหมายเหมือนกับ: พระราชาธิราช
คำที่เกี่ยวข้อง: ruler of empire