จักรพรรดินี

ภาษาอังกฤษ


n empress
คำอธิบาย: พระมเหสีของจักรพรรดิผู้เป็นประมุขจักรวรรดิ
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชินี
คำที่เกี่ยวข้อง: queen