จักรพรรดิ

ภาษาอังกฤษ


n emperor
คำอธิบาย: ประมุขของจักรวรรดิ
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระราชาธิราช , จักรพัตราธิราช
คำที่เกี่ยวข้อง: ruler of empire
ตัวอย่างประโยค: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ