จักขุวิญญาณ

ภาษาอังกฤษ


n knowledge through the eye or vision
คำอธิบาย: ความรู้อันอาศัยทางตาเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: knowledge which comes through vision
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจักขุวิญญาณ