จะแจ้ง

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: กระจ่าง , ชัดเจน , แจ่มแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: explicitly , distinctly , obviously
คำตรงข้าม: ไม่ชัด , คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก