จะอย่างไรก็ตาม

ภาษาอังกฤษ


conj however
ความหมายเหมือนกับ: กระนั้นก็ตาม , อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค: จะอย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็มีสิ่งที่ตรงกัน คือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง เพียงแต่เครื่องมือที่ใช้อาจแตกต่างกันตามสภาพเท่านั้น