จะ

ภาษาอังกฤษ


aux will
คำอธิบาย: เป็นคำช่วยกริยาบอกอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: จัก
คำที่เกี่ยวข้อง: shall
ตัวอย่างประโยค: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสัมฤทธิ์ผลได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน