จอเงิน

ภาษาอังกฤษ


n silver screen
คำอธิบาย: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้
ความหมายเหมือนกับ: ภาพยนตร์ , หนัง
คำที่เกี่ยวข้อง: film , movie , cinema
ตัวอย่างประโยค: เรื่องราวที่แต่งขึ้นกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ทางจอเงิน