จอมมารดา

ภาษาอังกฤษ


n king´s concubines who has given birth to a child
คำอธิบาย: พระสนมที่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้ว, พระสนมที่มีพระองค์เจ้าแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าจอมมารดา