จอมมารดา

ภาษาอังกฤษ


n king´s concubines who has given birth to a child
คำอธิบาย: พระสนมที่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้ว, พระสนมที่มีพระองค์เจ้าแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าจอมมารดา

คำที่มี "จอมมารดา" ในคำ


เจ้าจอมมารดา n king´s concubine who gave birth to a prince
คำอธิบาย: เจ้าจอมที่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาแล้ว
ตัวอย่างประโยค: เจ้าจอมมารดา ม.ร.ว.ย้อย ดิศรางกูรได้ปั้นตุ๊กตาชาววังถวายพระราชธิดาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top