จอมขวัญ

ภาษาอังกฤษ


n honey
คำอธิบาย: ผู้เป็นมิ่งขวัญ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: มิ่งขวัญ , ยอดขวัญ , ยอดรัก , จอมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sweetheart , darling
ตัวอย่างประโยค: ไมตรียกให้วนิดาเป็นจอมขวัญของเขา