จองเปรียง

ภาษาอังกฤษ


n Brahman lantern procession
คำอธิบาย: ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน 12
ความหมายเหมือนกับ: พิธีจองเปรียง
คำที่เกี่ยวข้อง: Brahman rite
ตัวอย่างประโยค: จองเปรียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ