จองหอง

ภาษาอังกฤษ


v be conceited
ความหมายเหมือนกับ: หยิ่ง , ทะนงตัว , ถือดี , จองหองพองขน
คำที่เกี่ยวข้อง: be arrogant , be haughty , be condescending
คำตรงข้าม: ถ่อมตน
ตัวอย่างประโยค: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารอันโอชาขนาดนี้มาให้ ใครเล่าจะจองหองไม่ยอมรับประทาน