จอก

ภาษาอังกฤษ


n tumbler
คำอธิบาย: ภาชนะเล็กๆ รูปคล้ายขันสำหรับตักน้ำในขันใหญ่หรือใส่หมากในเชี่ยนหมาก
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: glass , drinking glass
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าขอคารวะท่านด้วยจอกเหล้าสาเกใบนี้