จริยศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n moral education
คำอธิบาย: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
ความหมายเหมือนกับ: วิชาศีลธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ethical education
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้