จริต

ภาษาอังกฤษ


n conduct
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ , กิริยามารยาท
คำที่เกี่ยวข้อง: behaviour , manners
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้