จริงอยู่

ภาษาอังกฤษ


adv in fact
คำอธิบาย: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว , จริงๆ แล้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: actually
ตัวอย่างประโยค: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน